رفتن به محتوای اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی پاستور نو

[font_awesome icon="phone"] 021-66476282
[font_awesome icon="envelope-o"] info@pastorno.com

منیفولد سه خانه Hansun

منیفولد سه خانه استیل فیلتراسیون- از استیل 316 ال با شیر هسته تفلون؛ هان سان

 

 

 

 

 

 

 

 

#مینیفولد #هولدرـفیلتر #هولدرـممبران #منیفولدـچیست #منیفولدـهوا #شیرـمنیفولد #دستگاهـمنیفولدـخلاـاستخراج #manifold #بیوتکتولوژی #آزمایشگاهی #داروسازی #دارو #شیمیایی #مواد #منیفولدـتکـخانه

برگشت به بالا